Site Kullanım Şartları

Site Kullanım Sözleşmesi
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
2.1.   “SİLSUPUR.COM.TR” Silsüpür Temizlik ve Hizmet Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi markası olarak ”SİLSÜPÜR ” olarak anılacaktır.
2.2.   Web Sitesi  : https:// SİLSUPUR.COM.TR internet ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları kapsamaktadır.
2.3.   “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
2.4.   “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen hizmet talebi arayan veya veren ÜYE yi
2.5.   “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Veren ’ler ce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişiyi
2.6.  “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
2.7.   “Meslek Profili” Hizmet Veren ’in Hizmet Alan ’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet talep edenler tarafından istenilen Hizmet Talebi ’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
2.8.   “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren ’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet verenin niteliğine göre bazı hizmetler açısından SİLSUPUR.COM.TR tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Verenden hizmet alma talebini,
2.9.   “Teklif” Hizmet Veren 'in, Hizmet Alan ’ın bildirdiği Hizmet Talebi ’ne yanıt olarak verdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama sorumluluğunu,
2.10. “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren ’ler tarafından Sistem üzerinden girilen Teklif ’in Hizmet Alandan kabul edilmesi veya niteliğine göre Hizmet Talebi ’nin onaylanması,
2.11. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan ’ın Web Sitesi üzerinden talep etmesi halinde hizmet veren ile anlaşarak alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren ’in ödeme işbirliğinin gereği olarak SİLSUPUR.COM.TR ’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme ’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan ’dan hizmet veren adına tahsilini sağlayan sistemi,
2.12. “ Üyelik Ücreti ” Hizmet Veren ’in Hizmet Alan ’a teklif iletme hakkını kazanabilmesi için SİLSUPUR.COM.TR ’ye ödeyeceği hizmet bedelini,
2.13. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.14. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.


Madde 3     SİLSUPUR.COM.TR Tarafından Sunulan Hizmetler
 
3.1.   SİLSUPUR.COM.TR , Hizmet Veren ve Hizmet Alan ’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
3.2.  SİLSUPUR.COM.TR  yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, SİLSUPUR.COM.TR aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


   Madde 4  Üyelik Sistemi kullanım şartları
 
4.1.   Web Sitesi’ne üyelik hizmet sağlayıcılar için ücretli, hizmet alanlar için ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi yapılabilir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. SİLSUPUR.COM.TR, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye ’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. SİLSUPUR.COM.TR, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye ’ye aittir.
4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
4.4. Hizmet verenler için üyelik SİLSUPUR.COM.TR  sitesinde belirtilen fiyat ve süreçler için ödeme yapması halinde geçerlidir. Sürenin sonunda yenilenmeyen üyelikler iptal edilir.


Madde 5  Hizmet Talebi Oluşturulması
 
5.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak üye olabilir.
5.2.  Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak veya istemek için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin  (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri , ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.)  içeren talep   formunun eksiksiz, doğru ve açık olarak hizmet verene bildirilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme ’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
5.3.  SİLSUPUR.COM.TR, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirmez ancak, uygun görmesi halinde yayımlar. Hizmet Talebi ’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan ’a aittir.
5.4. Hizmet alan SİLSUPUR.COM.TR üzerinde oluşturduğu talebinin mutlak yerine getirileceği garantisi Taşımadığını beyan ve kabul ederek yapar.


Madde 6    Rezervasyon Değişiklik ve İptal Kuralları
 
6.1 Hizmet alan hizmet başlangıcından 24 saat öncesine kadar rezervasyon gün ve saatini hizmet verene bildirerek ücretsiz olarak değiştirebilir.
6.2 Hizmet alan rezervasyon iptallerini hizmet başlangıcından 24 saat öncesine kadar hizmet verene SMS veya mail göndererek yapabilir. Hizmete 24 saatten az kala yapılan iptallerde ücretin tamamı hizmet verene ödemeyi kabul eder. Ancak hizmet verenin bu bedelden feragat etme hakkı kendisinde saklıdır.


Madde 7     Hizmet Veren ’ler için Meslek Profili Oluşturma
 
7.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
7.2.    Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.
“Sabıka Kaydı” ikametgah senedi ve resim bildiriminin SİLSÜPÜR ’e bildirilmesi zorunludur. Ticari vergi numarası taşımayan şahıslar için hizmet alanın belirlediği adreslerde verecek olması nedeniyle zorunludur.
7.3.   Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
          7.3.1. SİLSUPUR.COM.TR üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adres i, sabıka kaydı ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
          7.3.2. SİLSUPUR.COM.TR üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
7.4.   Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren ’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan ’a iletmek Hizmet Veren ’in sorumluluğundadır. Bul cagir.com ’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.5.    24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı  Resmî  Gazete ’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan SİLSUPUR.COM.TR; 01.10.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyadı /unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.


Madde 8    Teklif
 
8.1.   Hizmet Veren, kendisine hizmet alan tarafından yapılan bir Hizmet Talebi için sözlü ya da yazılı olarak Teklif vererek, kabul edilen bu fiyat üzerinden hizmeti yapmayı kabul eder.
8.2.   Teklif sunumu, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif ’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren ’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif ’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.
8.3.  Onaylanan bir Teklif ’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak karar verilir. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi ’ne ilişkin olarak SİLSUPUR.COM.TR’a bildirilmeksizin, bu işlem tamamlanabilir.
8.4.   Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren ’in belirttiği süreden önce Teklif ’i geri çekmesinden SİLSUPUR.COM.TR ’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Madde 9 Hizmet Verenler için: Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği
 
9.1.   Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde SİLSUPUR.COM.TR ’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren ’e veya Kullanıcı ’ya aittir.
9.2.   Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı ’ya ait olup SİLSUPUR.COM.TR ’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Madde 10   Ödeme
 
10.1.   Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif ’e ilişkin antlaşma bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren ’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online  Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
10.2.   Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Bulcagir.com ’a bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan ’dan tahsil eder. Bu sorumluluk tamamen hizmet verene aittir.
10.3.   Online Ödeme Sistemi’ne Bulcagir.com ’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Bulcagir.com ’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
10.4.   Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Bulcagir.com ’dan talep edilemeyecek olup Bulcagir.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet Veren  ’lere fatura kesmekle yükümlüdür.
10.5.   Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Bulcagir.com Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Bulcagir.com ’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan ’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi ’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren ’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
10.6.   Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Bulcagir.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.
10.7.   İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet Veren, SİLSUPUR.COM.TR ’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan ’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Bulcagir.com ’u temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren ’in temsilcisi sıfatıyla SİLSUPUR.COM.TR’a yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Bulcagir.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren ’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.


Madde 11     Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması
 
11.1.   Sadece hizmet bedelinin online ödenmesi koşullarında bu hizmetin karşılığı olarak Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak SİLSUPUR.COM.TR sitesine hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bildirimde kullanılabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [iletişim@silsupur.com.tr] adresine konu bulunması halinde geçerlidir.
11.2.   Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli SİLSUPUR.COM.TR ’dan talep edilemez. SİLSUPUR.COM.TR yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:
a) Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
b) Hizmet Veren ’in edimi ifa etmediği veya Teklif ’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;
c) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali ve
f) Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.
11.3.   SİLSUPUR.COM.TR Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
11.4.   Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.


Madde 12     Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı
 
12.1.   SİLSUPUR.COM.TR ’nin Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SİLSUPUR.COM.TR, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan ’ın bölgesinde, Hizmet Alan ’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında SİLSUPUR.COM.TR ‘nin sağladığı belgeler dışında gerekli araştırmayı kendisi yapmalıdırlar. Kanuni gereklilik halinde SİLSÜPÜR  kendisinde saklı bulunan belgeleri idari/hukuki birimlerle paylaşılır.
12.2.   Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler ’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. SİLSUPUR.COM.TR ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
12.3.  . SİLSUPUR.COM.TR, Hizmet Veren 'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. SİLSUPUR.COM.TR, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren ’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren ’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, SİLSUPUR.COM.TR’nin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
12.4.   SİLSUPUR.COM.TR, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren ’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan SİLSUPUR.COM.TR’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
12.5.   SİLSUPUR.COM.TR,nin Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren ’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir.
12.6.   SİLSUPUR.COM.TR Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. SİLSUPUR.COM.TR web sitesinde yer alan hizmet verenleri hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. SİLSUPUR.COM.TR tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren ’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.
12.7.   SİLSUPUR.COM.TR, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren ’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak , Hizmet Veren ’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan ’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin SİLSUPUR.COM.TR ’a yönelmesi halinde, SİLSUPUR.COM.TR, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren ’e rücu veyahut SİLSUPUR.COM.TR ’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.
12.8.    Web sitesinde  Hizmet Alan ’dan veya Hizmet Veren ’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan ’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren ’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan ’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı SİLSUPUR.COM.TR ’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SİLSUPUR.COM.TR söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren ’e veya Hizmet Alan ’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
12.9.   Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, SİLSUPUR.COM.TR ’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
12.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren ’e aittir. SİLSUPUR.COM.TR’nin ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.
12.11. SİLSUPUR.COM.TR Hizmet Alan ’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan ’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu kabul eder. Ancak bu taahhüt hizmet verene aittir.
12.12. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. SİLSUPUR.COM.TR tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler veya ürünlerden dolayı, SİLSUPUR.COM.TR, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
12.13. SİLSUPUR.COM.TR, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından ve web sitesinde yayınlanmamasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren ’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.
12.14. Hizmet Alan bilgileri SİLSUPUR.COM.TR  tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan ’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
12.15. SİLSUPUR.COM.TR ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


Madde 13      Hizmet Alan 'ın Yükümlülükleri
 
13.1.   Hizmet Alan ’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan ’a aittir.
13.2.   Hizmet Alan, Hizmet Talebi için teklifinin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren ’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
13.3.   Hizmet Alan, bir Hizmet Veren ’in Teklifi ’ni kabul ettiğinde Hizmet Veren ’e verilen hizmetler için Teklif ’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.
13.4.   Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi ’ne ilişkin olarak BSİLSUPUR.COM.TR 'nin bilgisi dahilinde olmaksızın istediği fiyata anlaşmak için Hizmet Veren ile iletişime serbestçe geçebilir.
13.5.   Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, SİLSUPUR.COM.TR ’nin hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
13.6.   Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini talep etmesi halinde, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda SİLSUPUR.COM.TR ’u bilgilendirmeyi kabul eder.
13.7.   Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, SİLSUPUR.COM.TR ’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan SİLSUPUR.COM.TR sorumlu değildir.
13.8.   Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, SİLSUPUR.COM.TR ’nin gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
13.9.   Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
13.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.
13.11.  07.04.2015 tarihli ve   GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi  ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan ’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. SİLSUPUR.COM.TR sadece kendi üyelik bedeli ile ilgili olarak Hizmet Veren ’e fatura kesmek mükellefiyetindedir.
13.12.  Ancak Hizmet Alan , 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren ’i günlük olarak sigortalamak istediğini kendisi veya SİLSUPUR.COM.TR’nin yapmasını kabul etmesi halinde sitede belirtilen hizmet bedeli üzerinden SİLSÜPÜR bu hizmeti gerçekleştirebilir.
13.13. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.


Madde 14       SİLSUPUR.COM.TR' a Verilen Yetkiler
 
14.1.   SİLSUPUR.COM.TR sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak SİLSUPUR.COM.TR hizmet verenlerden üyelik kullanım ücreti almaktadır. Söz konusu nedenle SİLSUPUR.COM.TR sisteminin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir üyelik iade talebinde bulunabilirler.
14.2.   SİLSUPUR.COM.TR veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile on line ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle SİLSUPUR.COM.TR’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
14.3.   SİLSUPUR.COM.TR veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, ödeme bedeli kapsamında Hizmet Talebi 'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
14.4.   SİLSUPUR.COM.TR, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. SİLSUPUR.COM.TR, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler SİLSUPUR.COM.TR ’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
14.5.   SİLSUPUR.COM.TR Kullanıcılarına promasyon lar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya SMS yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları ve SMS ’leri almak istememesi halinde [iletişim@silsupur.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
14.6.   Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde SİLSUPUR.COM.TR, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, SİLSUPUR.COM.TR kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
14.7.   Kullanıcılardan Hizmet Veren ’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, SİLSUPUR.COM.TR tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. SİLSUPUR.COM.TR ’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. SİLSUPUR.COM.TR, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
14.8.   Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, SİLSUPUR.COM.TR dilediği zaman kendi insiyatif ine dayanarak, bazı Kullanıcı ’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
14.9.   Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, SİLSUPUR.COM.TR tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan ’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
14.10. SİLSUPUR.COM.TR hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon/üyelik politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
14.11. SİLSUPUR.COM.TR, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
14.12.  SİLSUPUR.COM.TR Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye ’ liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
14.13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak SİLSUPUR.COM.TR ’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasındadır. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı ’ ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı ’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.


Madde15    TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
15.1.   Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
15.2.   Kullanıcı ’lar birbiriyle ya da SİLSUPUR.COM.TR çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici  , cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı ’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
15.3.   Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, SİLSUPUR.COM.TR elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
15.4. Hizmet Alan veya Hizmet Veren ’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.


Madde 16           Web Sitesi İçeriği
 
Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
16.1.   SİLSUPUR.COM.TR Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
16.2.   SİLSUPUR.COM.TR, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.


Madde 17             Sorumluluk Sınırlamaları
 
17.1.   Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, SİLSUPUR.COM.TR, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsor  ların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
17.2.   SİLSUPUR.COM.TR, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
17.3.   SİLSUPUR.COM.TRkoruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
17.4.    SİLSUPUR.COM.TR 3.kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren ’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan ’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren ’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.


Madde 18        Telif Hakkı Politikası
 
18.1.   Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. SİLSUPUR.COM.TR, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif  , yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan hizmet sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı ’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
18.2.   Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı SİLSUPUR.COM.TR ’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
18.3.   SİLSUPUR.COM.TR’ye iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları SİLSUPUR.COM.TR ’ye aittir. SİLSUPUR.COM.TR söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. SİLSUPUR.COM.TR, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


Madde 19        Web Sitesi Üzerindeki İçerik
 
19.1.   Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. SİLSUPUR.COM.TR (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
19. .2.   Web Sitesi SİLSUPUR.COM.TR kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SİLSUPUR.COM.TR, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
19. .3.   SİLSUPUR.COM.TR, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “ spamming ” iletimi içeren;
• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.


Madde 20       Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
 
20.1.   İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
20.2.   Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulh en halletmeye gayret ederler. Sulh en halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Anadolu Adliyesi) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


Madde 21        Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
 
21.1.   SİLSUPUR.COM.TR sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
21.2.   Taraflar bu Sözleşme ’den doğabilecek uyuşmazlıklarda SİLSUPUR.COM.TR ’un ticari defter ve kayıtları ile SİLSUPUR.COM.TRsistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Madde 22      Sözleşmenin İhlali ve Feshi
 
22.1.   Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan SİLSUPUR.COM.TR’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. SİLSUPUR.COM.TR Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme ’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
22.2.   Taraflar işbu Sözleşme ’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez


Madde 23        Yürürlük
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara SİLSUPUR.COM.TR tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.
 

Temizlikçi Ol